” ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ”

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္(ဗန္းေမာ္)တြင္ (၁၉-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီမွ ေန႔လည္(၁၁း၀၀)နာရီအထိ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမး္စည္းကမ္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဗန္းေမာ္ခရိုင္၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ စစ္ေဆးေရးမွဴးဦးဥာဏ္ဝင္းစိုးမွ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိေကာင္းစရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေဟာေျပာျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။
~~~ ယခုလို ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္(ဗန္းေမာ္)သို႔ လာေရာက္၍ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ယာဥ္စည္း၊ လမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားကို လာေရာက္ေဟာေျပာေပးတဲ့အတြက္ ဗန္းေမာ္ခရုိင္၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ခရိုင္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္(ဗန္းေမာ္)မွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္။