ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္(Fed.MES) ႏွင့္ Hubtive Technologies တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ Myanmar Robotians Competition 2019 သုိ႔ ျပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ရခဲ႕တဲ႕ Junior Level Final 15 သင္း တြင္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗန္းေမာ္)မွ CIC အသင္း Final ျပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ရခဲ႕တဲ႕အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါတယ္။