သတင်းအချက်အလက်သိပ္ပံဌာန (FIS)

ဆရာ၊ ဆရာမများ

ဒေါ်မိုးမိုးကျော်

ကထိက (ဌာနမှုး)

ဒေါ်နွေဇင်မိုး

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်အေးအေးနိုင်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်

လက်ထောက်ကထိက

သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ်များ

ဘာသာရပ်အမည် သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ
CS-204 Database Management System, Object-Oriented Analysis and Design
CT-204 Database Management System, System Analysis and Design
CS-304 Software Engineering and DAtabase Management System
CS-401 E-Business E-Commerce Management
CS-404 Database Management System, Information Security and Assurance, Management Information system
CS-405 Software Engineering and Unified Modelling Languages
CT-401 Database Management System
CS-503 Information Assurance and Security
CS-505 Data Mining Web Engineering Business Application Technique
Paper III Basic Data Processing, Database Management System, Software Engineering, Unified Modelling Languages Management Information System, Database Management System, Unified Modelling Languages
Paper IV Web Programming HTML5+ Java Script) Human Computer Intraction