သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာထောက်ပံ့ရေးဌာန (DITSM)

ဆရာ၊ ဆရာမများ

ဒေါ်ခင်စိုးမိုးကျော်

လက်ထောက်ကထိက (ဌာနမှုး)

ဒေါ်ဝေဝေရှိန်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်အေးမွန်

လက်ထောက်ကထိက

သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ်များ

ဘာသာရပ်အမည် သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ
CST-101 Principles of Information Technology and Digital Fundamentals I
Computer Application
CS-205 Computer Application Technique II
Web Programming
Business Management
Human Computer Interaction
CT-205 Computer Application II and Digital Fundamentals II
Web Programming
CS-305 Computer Application Techniques III
Advanced Database Programming
Business Application Areas