နယ်မြေဌာန

ဦးအောင်ထွန်းဦး 

လုံခြုံရေး 

ဦးညီညီထွေး

လက်မှုကျွမ်းကျင် (၅) 

ဒေါ်သန္တာဝင်း 

သန့်ရှင်းရေး (အစို)

ဒေါ်ချောစုလိှုင်

သန့်ရှင်းရေး (အစို)

ဒေါ်ဖြူမာဝင်း 

သန့်ရှင်းရေး (အစို)

ဒေါ်နီနီမြင့် 

သန့်ရှင်းရေး (အစို)

ဦးသက်နိုင်ထွန်း 

အထွေထွေလုပ်သား 

ဦးထွန်းဦး 

အစောင့် 

ဒေါ်ခင်အေးမွန် 

သန့်ရှင်းရေး (အစို)