တွက်ချက်ရေးဌာန (FC)

ဆရာ၊ ဆရာမများ

​ဒေါက်တာသန္တာဌေး

တွဲဖက်ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး)

ဒေါ်ခင်အေးမာ

ကထိက

ဒေါ်အိအိခိုင်

လက်ထောက်ကထိက

ဦးဇေယျာထွန်း

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်ဇွန်လဲ့ငယ်

နည်းပြ

ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ဝင်း

နည်းပြ

သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ်များ

ဘာသာရပ်အမည် သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ
CST-102 Mathematics of Computing I
CST-202 Mathematics of Computing II
CST-302 Mathematics of Computing III
CST-402 Mathematics of Computing IV
CST-501 Mathematics of Computing V
Paper II Mathematics of Computing I