ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ (B.C.Sc)

ပထမနှစ်

ဘာသာရပ်အမည်

သင်ကြားသည့် အကြောင်းအရာ

ပထမနှစ်ဝက်

ဒုတိယနှစ်ဝက်

M Myanmar Myanmar
E English English
P Physics Physics
CST-101 Introduction to Computer Systems Digital Logic Fundamentals (I)
CST-102 Mathematics of Computing (I) Mathematics of Computing (I)
CST-103 Computer Application Techniques (I) Data Structure (I)
CST-104 Programming Logic and Design Computer Programming Techniques

ဒုတိယနှစ်

ဘာသာရပ်အမည်

သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ

ပထမနှစ်ဝက်

ဒုတိယနှစ်ဝက်

E English English
CST-201 Java Programming Language Java Programming Language
CST-202 Mathematics of Computing (II) Mathematics of Computing (II)
CST-203 Digital Logic Fundamentals (II) Advanced Data Structure
CT-204 Database Management System Object Oriented Analysis and Design
CT-205 Computer Application Techniques (I) Computer Application Techniques (I)
CT-206 Software Engineering+System Analysis and Design Software Engineering+System Analysis and Design

တတိယနှစ်

ဘာသာရပ်အမည်

သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ

ပထမနှစ်ဝက်

ဒုတိယနှစ်ဝက်

E English English
CST-301 Computer Organization+Assembly Language Operation System
CST-302 Mathematics of Computing (III) Mathematics of Computing (III)
CST-303 Data and Computer Communication(I) Computer Networking
CT-304 Software Engineering Database Management System
CT-305 Computer Application Techniques (II) Computer Application Techniques (II)
CT-306 Advanced Java Programming (J2EE) Advanced Programming Techniques

စတုတ္ထနှစ်

ဘာသာရပ်အမည်

သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ

ပထမနှစ်ဝက်

ဒုတိယနှစ်ဝက်

E English English
CT-401 Operation Research Digital Business and E-commerce Management
CST-402 Mathematics of Computing (IV) Mathematics of Computing (IV)
CT-403 Analysis of Algorithms Operation Systems
CT-404 Database Management System Management Information System+Inforamtion Assurance and Security
CT-405 Software Engineering Unified Modeling Language
CT-406 Artificial Intelligence Computer Graphics

ပဉ္စမနှစ်

ဘာသာရပ်အမည်

သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ

ပထမနှစ်ဝက်

ဒုတိယနှစ်ဝက်

E English
CST-501 Mathematics of Computing (V)
CST-502 Distributed Systems+Advanced Networking
CT-503 Information Assurance and Security
CT-504 Computing Applied Algorithm(AA)
CT-505 Data Mining