ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန (FCS)

ဆရာ၊ ဆရာမများ

ဒေါက်တာနွယ်နွယ်လှိုင်

ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး)

ဒေါ်ဒေစီဝင်း

ကထိက

ဒေါ်ယမ်းသူ

ကထိက

ဒေါ်ပန်းနုဝေ

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်မော်မော်ထွန်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်မေသူဝင်း

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်ချိုချိုလွင်

နည်းပြ

သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ်များ

ဘာသာရပ်အမည် သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ
CST-201 Java Programming
CST-203 Digital Fundamentals II and Advanced Data Structure
CST-301 Computer Organization and Assembly
Operating System
CT-306 Advanced Programming Techniques
CS-403 Analysis of Algorithms and Operating System
CT-401 Artificial Intelligence
Database Management System
CST-502 Distributed Computing System and Advanced Networking
CS-504 Advanced Artificial Intelligence
Computing Applied Algorithms
Computer Vision & Interactive Computer Graphics
Paper I Introduction to Computer Fundamental
System
Programming in C++
Structure
Operating System Concept
Programming in Java
Artificial Intelligence
Programming Language and Concepts
Paper IV Web Programming in PHP, C# Programming in Miscrosoft Platform