ကွန်ပျူတာစက်နည်းပညာဌာန (FCST)

ဆရာ၊ ဆရာမများ

ဒေါက်တာမာမာမင်း

ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး)

ဦးအောင်ကျော်စိုး

ကထိက

ဦးစိုးပိုင်

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်မေသီရိဝင်း

လက်ထောက်ကထိက

ဒေါ်မေဝါနိုင်

နည်းပြ

ဒေါ်မေဝါနိုင်

နည်းပြ

သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ်များ

ဘာသာရပ်အမည် သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ
CST-101 Principles of Information Technology and Digital Fundamentals I, Computer Application
CST-203 Digital Fundamentals II and Advanced Data Structure
CT-205 Computer Application II and Digital Fundamentals II Web Programming
CT-206 Electrical Circuits I
CT-301 Computer Organization and Assembly, OPeration System
CT-303 Data and Computer Communication and Computer Networking
CT-304 Electronic I
CT-305 Linear Control System I, Computer Architecture I
CT-306 Electrical Circuit II, Assembly Language
CT-403 Introduction to Micro controllers and Introduction to Embedded System
CT-404 Computer Architecture II
CT-405 Computer System II and Cryptography
CT-406 Data and Computer Communications II, Computer Security
CST-502 Distributed Computing System and Advanced Networking
CT-503 Fuzzy Logic
CT-504 Embedded Systems Network Security
CT-505 Digital Signal Processing Imge Processing and Computer Vision
Paper II Hardware Fundamentals, Digital Fundamentals, Data and Computer Communications MAthematics of Computing II, Computer II, Computer Networking Technology