ကျောင်းအပ်နှံရန် ကုန်ကျစရိတ်များ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ကျောင်းအပ်နှံရန် ကုန်ကျစရိတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

အကြောင်းအရာ ကျသင့်ငွေ (ကျပ်)
ကျောင်းဝင်ကြေး ၁၀၀
မှတ်ပုံတင်ကြေး ၁၀၀
စာကြည့်တိုက်ကြေး ၃၀၀
လက်တွေ့ခန်းကြေး ၅၀၀
စာမေးပွဲကြေး ၁၀၀၀
ကျော်ငးသားကတ်ကြေး ၁၅၀၀
အားကစားကြေး ၁၀၀၀
စုစုပေါင်း ၄၅၀၀