ကျောင်းသားရေးရာဌာန

ဒေါ်ကေဇင်မြင့် 

လ/ထ မော်ကွန်းထိန်း 

ဒေါ်သဇင်စိုး

ဌာနခွဲစာရေး

ဒေါ်ဇင်မာလွင်

ရုံးအကူ (စာပို့)