၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္(ဗန္းေမာ္) ပဥၥမႏွစ္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္ညစာစားပြဲႏွင့္ မီးထြန္းပြဲေတာ္ကို (၇-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႕ညတြင္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္(ဗန္းေမာ္)၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့မႈမွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ား