ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗန္းေမာ္)၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္နွစ္ေမာင္မယ္သစ္လြင္ၾကိဳဆိုပြဲ

(Fresher Welcome)မွာ King နွင့္ Queen ကို King Queen Voting (UCSB) application နဲ႕ ေခတ္မီစြာမဲေပးၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္၊၊

Voting System Android application ကိုေရးသားသူမွာ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗန္းေမာ္)မွ Fifth Year(CS) မွ ေမာင္ေနသစ္ထူးနွင့္ Fourth Year(CS)မွ ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။