၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္(ဗန္းေမာ္) ေက်ာင္းသူ(၁၀၀)ဦးဆံ့ အိပ္ေဆာင္ RCC (၂)ထပ္အား လြွဲေျပာင္းလက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ျမိဳ႔နယ္အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွ (၁၅-၁၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေပးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္း