ပညာရည္ခ်ြန္ဆုေပးပြဲနွင့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာရွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားကို(၂၇.၁၂.၂၀၁၉)ရက္ေတန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္