ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)Studio Room မီးလိုင်းများတပ်ဆင်ွသွယ်တန်းခြင်း၊ စက်ခန်းမီးလိုင်းများနှင့် Air Con တပ်ဆင်ခြင်း၊ Service ကြိုးများသွယ်တန်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမ အိမ်ရာ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအတွက် မီးကြိုးများပြင်ဆင်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများဖြစ်ပါတယ်…ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)မိသားစု..