ကွန်ပျူတာတကသို်လ်(ဗန်းေမာ်) ေကျာင်းတွင်းစံုညီ
အားကစားပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား