ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗန္းေမာ္)တြင္ (၁.၁၁.၂၀၁၉)မွ(၃၀.၁၁.၂၀၁၉)ထိ e-Government အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းသို႔ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕ေပၚရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ အရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ား(၄၂)ဦးတက္ေရာက္ပါတယ္